Một thành phố bị lây nhiễm loài virus bí ẩn, những người sống sót thì bị cô lập.