minh đã xem các bài viết..nhưng k up hình lên được..ai giúo mình vói