https://i.imgur.com/M02JXWd.png
https://i.imgur.com/jGyXT7e.png
https://i.imgur.com/VwJMa9b.jpg
https://i.imgur.com/liJSLW4.jpg
https://i.imgur.com/vgyQE9k.jpg


Genji Tadano, một huấn luyện...