Đây. Vô kéo lên Kim Cương giùm đi thớt. Đang Vàng 2 mà cã tháng nay không lên nỗi